వేయిపడగలు [Veyi Padagalu] by Viswanatha Satyanarayana

వేయిపడగలు [Veyi Padagalu]

పంతోమ్మిదీ యిరవయ్యో శతాబ్దాల నాటి సంధి చరిత్ర - అన్నారు కొందరు. భారతీయ విజ్ఞాన సర్వస్వము - అన్నారు మఱికొందరు. తెలుగువారి మహాభారతం - అన్నారు యింకొందఱు. నేటి వాతావరణ కాలు...


Details వేయిపడగలు [Veyi Padagalu]

Titleవేయిపడగలు [Veyi Padagalu]
Author
Release DateMay 2nd, 2019
PublisherSri Viswanatha Publications
LanguageTelugu
Rating

Reviews వేయిపడగలు [Veyi Padagalu]

 • రహ్మానుద్దీన్ షేక్
  2012-05-11
  An excellent book. A must read for every Telugu.తెలుగువాడు ఈ పుసతకం చదవనిదే ఒక సంపూరణ మనిషి కాజాలడు. An excellent book. A must read for every Telugu.తెలుగువాడు ఈ పుస్తకం చదవనిదే ఒక సంపూర్ణ మనిషి కాజాలడు.
 • Siddhartha
  2014-03-27
  I finished my first reading of 'Veyi Padagalu' by Viswanatha Satyanarayana today. First reading - because i am going to read it again certainly. While much has been written and said about this brilliant novel, i have a little bit to add.The language, the narrative structure and the imagination are absolutely top class. Easily one of the best i ever read in any language. Who else could have called the cloudy sky of the Varsha Ritu a 'Ratna Garbha'...
 • Manohar Viswanadha
  2013-12-12
  1) It is an Indian encyclopedia2) Telugu Vaari Mahabharatam3) It explains a sacred relationship between wife and husband in thousand faces.
 • Prasad BSV
  2016-11-12
  I remember reading of Vishvanatha Satyanarayana's magnum opus, "Veyi Padagalu (The Thousand Hoods)", again over three nights in the early 1970's. There are significant parallels with Gabriel Garcia Marquez' "One Hundred Years". But unlike the latter, which I read only once, I reread "The Thousand Hoods" at least five times since then. "The Thousand Hoods" also deals with a village (Subbannapeta), and reflects the life of several generations, but ...
 • Sudhakara Rao
  2015-08-08
  I had contrasting feelings while reading this book. On one hand presentation is out of the world, the descriptions are stunning. The way multiple important issues are taken into debates is really good. On the other other hand authors opinions sound hypocritical at times and extremely biased lacking scientific judgement. When we talk about just presentation it is unbelievably good. Descriptions are lovely and made me spellbound. Never did i read ...
 • Buddha Jyothiprasad
  2014-03-17
  It is a tough book to begin with. The prose used is not the regular language we generally use these days. However, the narration and the ending are absolutely awesome. One of the best books I ever read.
 • Boni Aditya
  2018-10-30
  The author is a very good writer, his command over Telugu language is impeccable. He can, at will draw parallels between two random ideas with his metaphors and similes. Apart from that there is no real plot, there is not real meaning. There is a constant superstition running throughout the book, in the background, the omens the signs, the astrology, the palmistry and many other superstition run rampant. The lack of understanding of how diseases ...
 • Satish Dosapati
  2014-04-09
  Viswanadha Satyanarayana
 • SAITEJA
  2018-07-14
  nice
 • Komali
  2017-09-04
  i want to read
 • Jagan Jagan
  2018-10-28
  How to I read this book.. Do u i need to buy or can I read through online..
 • Sowjanya
  2017-10-27
  nice book
 • Pavan Kumar
  2018-10-28
  good
 • Kakkerla Goud
  2019-04-07
  good
 • Kranthi Kodaganti
  2018-09-20
  This books is excellent
 • Ramakrishna
  2015-06-07
  want to read this book
 • P.Usha Rani
  2016-12-11
  I want to read this because of the fame of the book and writers view of that time.