రామాయణ విషవృక్షం [Ramayana Visha Vruksham] by Ranganayakamma

రామాయణ విషవృక్షం [Ramayana Visha Vruksham]

"పాతనంతా తిరస్కరించడమే అభివృద్ధి అనుకుంటారు కొందరు" అనేది, నూతనమైన ఆలోచనలమీద ఒక విమర్శ! కానీ, ఇది 'పాత' కాదు. 'పాత' అయిపోలేదు. 'రామాయణం' ప్రచారం చేసే విలువలూ, సంస్కృతీ ఈ నాటి...


Details రామాయణ విషవృక్షం [Ramayana Visha Vruksham]

Titleరామాయణ విషవృక్షం [Ramayana Visha Vruksham]
Author
Release DateFeb 1st, 2012
LanguageTelugu
GenreClassics
Rating

Reviews రామాయణ విషవృక్షం [Ramayana Visha Vruksham]

 • Krisna Priya
  1970-01-01
  నాకు 12సం||ల అపపుడు దురదరశన tv లో రామాయణం సినిమా వచచినపపుడు ఆ సినిమా చూసి పాత కాలపు చరితరని దైవ సవభావం పేరుతో పికచరైజేషన చేయటం లో ఏదో కనఫయూజన ఉంది. దరశకులు ఆ కధని కధలో సవభావ...
 • Siddhardh Sai
  1970-01-01
  Though She was criticizing Ram, I really liked this book. Her articulation on chemistry between ram and sita was brilliantly portrayed. As every writer treats sita as motherly figure and portray her as so from her childhood, but they forget sita was a girl and her tiny teeny attitude and her childish nature is not to be negated. Ranganayakamma has created an absolute character of sita.
 • Kiran Chava
  1970-01-01
  The book is available from Kinige.com I read this book in the year 2002, in HCU library. It is completely different perspective for me in those days.
 • Krishna Priya
  1970-01-01
  ramayana visha vruksham