అత్తగారి కథలు [Attagari Kathalu] by Bhanumathi Ramakrishna

అత్తగారి కథలు [Attagari Kathalu]

Attagari Kathalu (Stories of Mother-in-law) by multi-talented Dr. Bhanumati Ramakrishna, apart from her unparalleled stature in the movie industry, also made her mark as a writer of fiction, writer of humor with the creation of the mother-in-law character which is soo hilarious and unique. These collection of short stories won her the Andhra Pradesh Sahitya Academy award in 1966. Bhanumati has written a few stories of serious nature also, but it ...


Details అత్తగారి కథలు [Attagari Kathalu]

Titleఅత్తగారి కథలు [Attagari Kathalu]
Author
Release DateJan 1st, 1970
PublisherViSaalandhra Publishing House
LanguageTelugu
GenreShort Stories, Fiction, Classics
Rating

Reviews అత్తగారి కథలు [Attagari Kathalu]

 • Harish Challapalli
  2018-04-30
  Enjoyed reading the book. this is a collection of short stories of a mother in law narrated by her daughter in law. the mild humor through out the book interests the reader..the humor is mostly based on innocence of the lead character and her inability to understand the next generation's lifestylesome terms used as part of dialogues were used by us during childhood by our elders and some incidents in the stories will bring back those sweet memori...
 • Shaheen
  2015-12-18
  A truly hilarious book. Well written!!!
 • Kanmani
  2017-09-25
  Superb!!!
 • Sasank Chilamkurthy
  2016-12-22
  తెలుగు సాంసకృతిక వాతావరణానని ఈ పుసతకంలో భానుమతిగారు చాలా బాగా ఇమిడచారు. కొనని విషయాలు కాసత పాత కాలంలో లాగా ఉననా, ఈ పుసతకం ఆధునిక తెలుగు ఇంటిని, కుటుంబానని ఇపపటికీ చకకా...
 • Reddy
  2013-04-13
  Avakayaki attagariki ento samyam vundi, avakaya erraga vundi chudagane dadusukenttuntundi attagaru kudaa medatimatalo dadipistaru taruvata avakayanta ruchuga navvistaru adi avakayaina, padi aavaina, nella bandi basavannaina amekandaru okate. Kalalone Japan velli akkadivallani dadipinchi vochina attagaru manalni matram kadupubba navvistrau.
 • Deepti
  2013-03-28
  A very funny book and very well written! I heard few of these stories from my mother as a kid have always wanted to read it. It depicts the orthodox Telugu Brahmin lifestyle of the 50s and 60s very well, the comedy is subtle and all the stories and very engaging.
 • Hari Krishna
  2013-10-17
  Make no mistake, this isn't a tear jerker, but a complete laugh riot..You cannot stop but appreciate Bhanumathi for the neatly woven,satirical,funny and at times wicked stories penned in this book. Incredible journey into the lives of attha,kodallu and their relationship
 • Praveen Kumar Garlapati
  2012-05-31
  చాలా బాగుంది. భానుమతి గారు నటి గానే కాకుండా రచయితరిగా ఎంత ఘనులో ఈ పుసతకం చదివితే అరథం అవుతుంది.పుసతకం చివరలో మాతరం కొనని కథలలో అసలు అతతగారే లేకపోవడం ఆశచరయం కలిగించింద...
 • Siri638
  2014-06-16
  Kadupubba navvinche telugu ruchulu
 • Suma Lalitha
  2015-12-30
  Nimmakayentho aavakayaa anthe ane amayakapu attagari haasya kadhalu.. chala kadhalu chaduvuthune paka paka thelikundane navvuthamu.. Very good book..
 • Satyapriya
  2013-09-10
  hai nenu bhanumathi gari ATTHAGARI KATHALU book library lo chadivanu chala bavundi